วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

บทความคณิตสาสตร์

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะเริ่มต้นในเด็กมาเป็นเวลานานก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากการรู้จักตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นในการให้เหตุผลโดยการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่นเลือกของเล่นการนับของเล่นการเลือกเครื่องแต่งกายการแบ่งขนมให้น้องเท่าไรการตัดสินใจว่าจะวางของเล่นไว้ครงไหน เมื่อเด็กหัดขี่จักรยานเขาจะต้องรู้จักประมาณพื้นที่จากการซื้อขนมขณะที่เด็กไปเที่ยวกับพ่อแม่ เด็กได้เรียนรู้การใช้เงิน เด็กชอบท่องจำชณะที่เขานับ 1-2-3เด็กจะเรียนรู้การนับโดยไม่รู้ตัวเลข 1-2-3ที่เด็กนับจะไม่มีความหมายสำหรับเด็กจนเมื่อเขานำตัวเลขไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเช่นการซื้อขนม ซื้อของเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: